Informasjon fra styret – Larvik

Informasjon fra styret

Styret i Larvik Håndballklubb har gitt følgende informasjon om den økonomiske situasjonen i klubben:

Informasjon fra styret i Larvik Håndballklubb

Styret har arbeidet langsiktig og målbevisst gjennom flere år med å forbedre klubbens økonomiske situasjon etter krisen i 2015. Ved inngangen til 2018 har klubben en samlet negativ egenkapital på 5,7 mill. kroner. Det er ikke knyttet noen betalingsforpliktelse til underbalansen. Likviditetsbehov knyttet til krisen i 2015 ble løst gjennom bidrag fra Larvik-samfunnet og forskudd fra sponsorer, spesielt store nasjonale.

Effekten av forskuddene er at innbetalinger fra sponsorer har vært lavere i årene etter 2015 enn verdien som opprinnelig ble avtalt. Relatert til 2018 er det betalt inn 1,250 mill. kroner i 2015.

Driftskostnadene er kraftig redusert. Klubben har lykkes med å bringe inn ytterligere sponsorater slik at inntektssiden er stabilisert, riktignok på et lavere nivå. Klubbens driftsresultater var positive både i 2016 og i 2017 (3,3 mill. kroner).

Styret og administrasjonen er opptatt av å reetablere Larvik Håndballklubb som en klubb av og for Larvik. Som et ledd i dette er det nylig tegnet en samarbeidsavtale med Larvik Turn, hvor de to klubber samarbeider om satsing på et rekruttlag (jenter 18). De samme spillerne vil også styrke Larvik Turns satsing på et seniorlag. Larvik Håndballklubb har et aktivt samarbeid med Nesjar og vil for kommende sesong samarbeide med interesserte klubber i regionen.

Klubbens publikumsappell er i stor grad avhengig av en spillergruppe med etablerte nasjonale profiler. I inneværende sesong har klubben satset på en spillergruppe med unge ambisiøse spillere. Dette i tråd med den etablerte lønnspolitikk. Gjennom sølv i Eliteserien har laget levert resultater som langt overstiger forventningene.

Spillergruppens sammensetning påvirker klubbens økonomi både positivt og negativt. En ny lønnspolitikk har redusert lønnsnivået både på individuell basis, men også totalt. Den negative effekten kommer gjennom lavere publikumsoppslutning, færre landslagsspillere og en mindre attraktiv håndballskole.

Styret i Larvik Håndballklubb har god tro på at det gjennom støttespillere er mulig å finne løsninger som ivaretar kravet til egenkapital ved årets slutt. Det akutte problem er å skaffe likviditet på kort sikt som dekker opp behovet i april og mai.

Styret og administrasjonen har gjennom hele 2017 og 2018 arbeidet intenst med å løse de gjenstående utfordringene: Kortsiktig stram likviditet våren 2018 og Norges Håndballforbunds krav om positiv egenkapital ved utløpet av 2018.

Kravet om positiv egenkapital ved utløpet av 2018 har ved flere anledninger blitt drøftet med Norges Håndballforbund, men synes absolutt. Møter klubben ikke kravet medfører det at klubben nektes elitelisens og flyttes ned en divisjon.

Styret og administrasjonen har vurdert et eventuelt nedrykk som uforenlig med videre drift av klubben. Gitt dette har konsekvensen av det absolutte kravet om positiv egenkapital vært at ytterligere kostnadsreduksjoner ikke ville ha ført frem, fordi klubben ikke ville ha vært i stand til å generere tilstrekkelig, samlet, overskudd på driften innen utløpet av 2018.

Styret og administrasjonen mener for øvrig at dersom Norges Håndballforbund hadde vært villig til å forlenge tidsfristen på å skape positiv egenkapital med ett til to år ville klubben ha kunnet skape stort nok akkumulert driftsoverskudd til å møte kravet.

Erfaringer fra sesongen 2017/2018 forsterker dette inntrykket fordi sesongens resultat klart indikerer at klubbens inntektspotensial svekkes ved fraværet av nasjonale, sportslige profiler.

Styret og administrasjonen har derfor arbeidet for å tilføre klubben ytterligere kapital, dels gjennom forsterket salgsinnsats, dels gjennom forsterket samarbeid med næringsliv og forvaltning lokalt.

Omfattende prosess med lokalt næringsliv

Siden årsskiftet har styret og administrasjon meget aktivt arbeidet opp mot representanter for næringslivet i Larvik. Fra klubbens nasjonale sponsorer har det blitt uttrykt en forventning om sterkere forankring lokalt.

Samtaler har vært gjennomført både med enkeltbedrifter og representanter for en investorgruppe. Investorgruppen var svært positiv til å bistå klubben å reise kapital til å dekke både kortsiktig likviditetsbehov og egenkapital. Gruppen har fått detaljert innsikt i klubbens situasjon, inkludert omfanget av de kortsiktige likviditetsutfordringene.

Styret og administrasjonen har gjennom et stort antall møter med investorgruppen hatt tro på at samarbeidet ville bære frukter i god tid innen utløpet av april.

19. april konkluderte styret i ekstraordinært møte at dette dessverre ikke var mulig å oppnå. Dette setter klubben i en meget alvorlig situasjon hvor klubben ikke vil være i stand til å gjøre opp sine forpliktelser overfor ansatte, leverandører og kreditorer. Konkursloven pålegger styret ikke å stifte ny gjeld samt å melde oppbud og levere Larvik Håndballklubb til skifteretten.

Løsning av det akutte likviditetsproblem

På den annen side er styret opptatt å gjøre et siste forsøk for å skaffe den nødvendige kortsiktige likviditet. Styret, spillere, tidligere spillere og ansatte vil kontakte alle bedrifter i denne byen og tilby «Larvikpakka». Målet er å selge minimum 300 pakker. En «Larvikpakke» koster 10 000 kroner og alle i styret har kjøpt hver sin.

De som kjøper «Larvikpakka» vil få et fast sete i Boligmappa Arena Larvik til alle hjemmekamper, de vil inviteres til Larvik Håndballklubbs årlige kick off, fire sponsortreff per sesong og til et foredrag med Anja og Gro Hammerseng-Edin i Bølgen. Enda viktigere enn det de får, er at de vil se til at Larvik Håndballklubb igjen kan satse mot nye triumfer i Norge og Europa. Larvik Håndballklubb skal være den ledende klubben i Norge og vi skal være i med i Europa.

Oppgjør for kjøp av «Larvikpakka» skjer til klientkonto hos advokat Søren Ø. Hellenes – konto 6276 05 41317. Pengene vil ikke være tilgjengelig for Larvik Håndballklubb før årsmøtet har konkludert med at varselet om oppbud kan trekkes tilbake. Hvis noen måtte ønske det kan gaver også overføres til nevnte konti.

Egenkapitalbehov og likviditetsprognose

Klubben har behov for tre millioner kroner i kortsiktig likviditetstilførsel og har pr. 19. april ikke midler til å dekke fordringer som forfaller i løpet av april, heller ikke lønn til ansatte. Salg av 300 «Larvikpakker» vil dekke dette. Klubben får imidlertid tilført sponsormidler fra mai og spesielt i juni.

Styrets ansvar

Styret gikk på sitt møte 19. april gjennom og diskuterte sitt lovpålagte ansvar og alternative veier videre. Styret vurderte situasjonen som svært vanskelig. Samtidig var styret av den oppfatning at verdiene som ligger i klubben tilsier at også alternativer til umiddelbart begjæring om oppbud burde drøftes.

Styret fattet følgende vedtak:

Styret iverksetter umiddelbare tiltak for å søke å styrke klubbens økonomi med sikte på å videreføre aktiviteten på tilsvarende nivå som i dag. Styret ser det ikke som realistisk å videreføre klubben på lavere nivå.

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet vil bli orientert om status i arbeidet med å skape økonomisk grunnlag for å videreføre klubben. Styret vil gi sine anbefalinger ut fra status på årsmøtetidspunktet. På bakgrunn av denne orienteringen kan årsmøtet ta stilling til klubbens videre fremtid, herunder forslaget om begjæring av oppbud.

Larvik, 23. april 2018
Styret i Larvik Håndballklubb