Årsmøte i Larvik Håndballklubb – Larvik
Tirill Mørch, Mie Rakstad, Alma Hasanic Grizovic, Anette Sundfær. Foto: Svein André Svendsen

Årsmøte i Larvik Håndballklubb

Det avholdes årsmøte i Larvik Håndballklubb tirsdag 15. mars kl. 1800 i Kon-Tiki (Thor Heyerdahl vgs.)

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 9. mars.

Dagsorden:

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Velge dirigent, protokollfører, samt to representanter til å
  underskrive protokollen.
 • Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 • Behandle idrettslagets årsberetning.
 • Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 • Behandle innkomne forslag og saker.
 • Fastsette medlemskontingent.
 • Vedta idrettslagets budsjett.
 • Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
 • Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.
  b) Kontrollutvalg med tre medlemmer og ett varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
 • Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.