Husk årsmøtet tirsdag kveld – Larvik

Husk årsmøtet tirsdag kveld

Styret har innkalt alle medlemmer til årsmøte i Larvik Håndballklubb tirsdag 28. mars kl. 18:00 i Kon-Tiki-auditoriet (Thor Heyerdahl vgs.)

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.    
 11. Fastsette medlemskontingent.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem og 2 varamedlemmer.
  b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.