Hokksund-Larvik, NM Senior Kvinner 1920 – Larvik

Hokksund-Larvik, NM Senior Kvinner 1920