Konnerud-Larvik, NM Senior Kvinner 2122 – Larvik

Konnerud-Larvik, NM Senior Kvinner 2122