Larvik-Skrim Kongsberg, 1. divisjon 1920 – Larvik

Larvik-Skrim Kongsberg, 1. divisjon 1920