Runar-Larvik, NM Senior Kvinner 2122 – Larvik

Runar-Larvik, NM Senior Kvinner 2122