Skrim Kongsberg-Larvik, 1. divisjon 1920 – Larvik

Skrim Kongsberg-Larvik, 1. divisjon 1920