Sola-Larvik, Kvinner, NM Senior 1819 – Larvik

Sola-Larvik, Kvinner, NM Senior 1819